O NAS

Pomagamy sobie i innym...

W latach 80-tych XX wieku w Stargardzie Szczecińskim zaczął rozwijać się ruch samopomocowy dla osób uzależnionych od alkoholu. Przejawem tego trendu było powstanie Klubu Abstynenta w 1987roku.Przyjął on nazwę ALA od imienia założycielki – Alicji Opala – terapeutki ze stargardzkiego Zakładu Karnego, która zapoczątkowała spotkania klubowe.
Kolejnym etapem rozwoju klubu, było założenie na jego bazie w 1993 roku Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „ALA”. Początkowo stowarzyszenie miało swoją siedzibę na ul. Kochanowskiego 25,
a od 1999 roku na stałe zakorzeniło się na ul. Warszawskiej 16 dzięki pomocy Władz Miejskich. Pierwszym przewodniczącym został Andrzej Chyzopski, następnie funkcje tę pełniła Aleksandra Kaczorowska oraz przez sześć kadencji Henryk Parkitny. Dnia 9 lipca 2016 roku Prezesem Stowarzyszenia została Aldona Bartosik. 
Stowarzyszenie od początku swojego istnienia stało się miejscem spotkań abstynentów. Duże znaczenie dla rozwoju ruchu abstynenckiego, miała decyzja grup AA-owskich o prowadzeniu mitingów na terenie Klubu. Obecnie dwie z trzech stargardzkich grup AA prowadzą tu mitingi, dołączyła do nich grupa Al.-Anon oraz Grupa Wsparcia. W latach 2000 – 2006 bardzo poprawnie układała się także współpraca z NZOZ Przychodnią Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia. Niestety w ostatnich latach pacjenci tej placówki nie docierają już do Klubu.
Klub stał się znany z organizowanych cyklicznie od wielu lat, imprez dla osób trzeźwiejących oraz całej społeczności miasta i powiatu: Dni Trzeźwości, Dzień Dziecka, Mikołajki, Turniej halowej piłki nożnej Klubów Abstynenckich województwa zachodniopomorskiego o puchar Prezydenta Miasta, turniej ping – ponga, święto pieczonego ziemniaka, konkursy plastyczne, wieczorki taneczne itd.
Realizuje także cele edukacyjne poprzez organizowanie warsztatów i prowadzenie programów edukacyjnych i profilaktycznych w szkołach miejskich i powiatowych.
W roku 2009 doszło do reaktywacji Grupy Wsparcia, jako formy terapeutycznej rozwoju osobistego człowieka. Prowadzona jest przez certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień Roberta Bartosika i certyfikowanego instruktora Aldonę Bartosik. Dzięki temu wzrosła też liczba członków stowarzyszenia. Grupa Wsparcia jest obecnie najbardziej atrakcyjną i popularną formą działań abstynenckich, trzeźwościowych i rozwojowych, dofinansowywaną przez Miasto – Gminę Stargard. Skupia w sobie osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków,współuzależnione, z syndromem DDA. Od 2010 roku, raz do roku Grupa wyjeżdża na obóz terapeutyczny w góry. Byliśmy w szklarskiej Porębie i Kudowie Zdrój. Obóz jest podsumowaniem rocznej pracy jej uczestników.
Nowo wybrany Zarząd Stowarzyszenia zakłada kontynuację dotychczasowych działań, wzbogacenie form oddziaływań abstynenckich na środowisko społeczne oraz nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami z terenu miasta Stargardu i Powiatu.
Stargardzkie Stowarzyszenie Klub Abstynenta "ALA" wspólpracuje z: 
- Gminą Miasto Stargard
- Powiatem Stargardzkim
- Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego,
- Miejskim Ośrodekiem Pomocy Społecznej w Stargardzie,
- Stargardzkim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 
- Gminą Stargard,
- Gminą Kobylanka,
- Powiatowym Urzędem Pracy w Stargardzie,
- Młodzieżowym Domem Kultury w Stargardzie, 
- Domem Kultury Kolejarza w Stargardzie,
- Klubem Garnizonowym w Stargardzie,
- Stargardzkim Towarzystwem Cyklistów,
- Stargardzkim Stowarzyszeniem "Stargard na Rowery",
- Głosem Szczecińskim (Głos Stargardzki),
- Dziennikiem Stargardzkim,
- Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Oddział Miejski Koło Nr 1 
w Stargardzie,
- Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Stargardzie,
- Uniwersytetetem Trzeciego Wieku. 
WŁADZE STARGARDZKIEGO STOWARZYSZENIA KLUB ABSTYNENTA "ALA" KADENCJA: 2019 - 2022
Zarząd Stowarzyszenia
- Prezes: Aldona Bartosik
- Wiceprezes: Władysław Samolak 
- Sekretarz: Małgorzata Maruszczak 
- Członek Zarządu: Barbara Gierczyńska 
- Członek Zarządu: Emma Babiak 
- Członek Zarządu: Arkadiusz Mazur 
Komisja Rewizyjna: 
- Członek Komisji: Andrzej Lewtak
- Członek Komisji: Ryszard Gierczyński
- Członek Komisji: Józef Nowak
Sąd Koleżeński:
- Przewodniczący: Aleksander Skowroński
- Z-ca Przewodniczącego: Paweł Kawecki 
- Sekretarz: Halina Woźniak 
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych