PLACÓWKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO

- WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE:
http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa/wojewodztwo-zachodniopomorskie
- POZOSTAŁE REGIONY:

- DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU  https://www.dps.mcpu.krakow.pl/node/281

Dom prowadzony jest przez Gminę Miejską Kraków od 2012 roku i przeznaczony jest dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu całej Polski, wymagających, zgodnie art. 54 Ustawy o pomocy społecznej całodobowej opieki, usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.
W DPS-ie  realizowany jest program terapeutyczno – rehabilitacyjny obejmujący swoim zakresem pracę z mieszkańcem nad problemem uzależnienia, ukierunkowanie na abstynencję, zmianę zachowań i nawyków oraz naukę zdrowego stylu życia.
Czas pobytu wynosi 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy.
(Kontakt tel. 12 411 94 00 od poniedziałku do piątku w godzinach                           od 7:30 – 15:30)

  • Podstawy prawne leczenia uzależnienia od alkoholu
Leczenie osób uzależnionych od alkoholu reguluje przede wszystkim Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi. 
W Polsce leczenie uzależnienia jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji sądowego zobowiązania do leczenia. Leczenie zaburzeń wynikających z używania alkoholu jest bezpłatne, również dla osób nieubezpieczonych.

  • Rodzaje placówek leczenia uzależnienia od alkoholu
Leczenie osób uzależnionych od alkoholu mogą prowadzić tylko podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne (w tym dzienne).
Placówkami leczenia uzależnienia od alkoholu są: poradnie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, poradnie leczenia uzależnień, całodobowe oddziały terapii uzależnienia od alkoholu, całodobowe oddziały leczenia uzależnień, dzienne oddziały terapii uzależnienia od alkoholu, dzienne oddziały leczenia uzależnień, oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz hostele dla osób uzależnionych od alkoholu (Dz. U. 2012.734).

  • Zobowiązanie do leczenia odwykowego
Celem instytucji sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia. 
Powyższą procedurę wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich (...), systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
Do przyjęcia zgłoszenia i wszczęcia postępowania zobowiązana jest miejska/gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie. 
Osoby mające sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego mogą realizować je we wszystkich placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu finansowanych ze środków NFZ, poza hostelami i oddziałami leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych.

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych